FAQ

Excepteur sint occaecat cupidat non sunt in culpa qui officia desrunt molli test laborum.

FAQ

Veelgestelde vragen

In het kort: een advocaat adviseert en procedeert. Voor sommige procedures is een advocaat verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het gaat om een vordering van meer dan € 25.000,-

Dat u de vraag stelt, is begrijpelijk. Helaas kan ik hierop geen algemeen antwoord geven. Wel kan ik u vertellen wat het door mij gehanteerde uurtarief is. Het door mij gehanteerde uurtarief is € 200,- exclusief btw (€ 242,- inclusief btw).

Sommige zaken lenen zich voor een vaste prijsafspraak en sommige cliënten zullen voor gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) in aanmerking komen.

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u mij in overleg met uw rechtsbijstandsverzekering inschakelen. Wanneer er sprake is van een gerechtelijke procedure, hebt u zelfs recht op vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u zelf mag kiezen wie de zaak (verder) behandelt.

Een dagvaarding is in feite een hele lang brief waarin staat dat iemand anders u sommeert om bij de rechtbank te verschijnen. In dit stuk staat (als het goed is) ook waarom die partij vindt dat u moet verschijnen in de rechtbank en wat hij van u verlangt. Een dagvaarding wordt altijd door een deurwaarder bezorgd. De deurwaarder kan een dagvaarding soms gewoon in uw brievenbus doen.

Het is van belang dat u zo snel mogelijk na ontvangst van een dagvaarding juridisch advies inwint. Verschijnt u namelijk niet in de procedure bij de rechtbank? Dan zal de rechter de vordering uit de dagvaarding waarschijnlijk gewoon toewijzen

Een ingebrekestelling is een brief waarin een partij wordt gesommeerd om binnen een redelijke termijn een overeenkomst (correct) na te komen. Wordt binnen die redelijke termijn niet alsnog correct nagekomen? Dan verkeert de tekortschietende partij in verzuim. Dit heeft juridische gevolgen. 

Hebt u een ingebrekestelling ontvangen? Dan is het verstandig zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. 

Een vonnis is een (schriftelijke) uitspraak van de rechter. Hierin beslist de rechter of u iets wel of niet moet doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het betalen van een geldsom of het verplaatsen van een schutting.

Ontvangt u een vonnis? En bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan is het van belang dat u zo snel mogelijk juridisch advies inwint. U hebt namelijk maar beperkt de tijd om het vonnis aan te vechten.

Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord worden gegeven. Wel kan ik u uitleggen met welke verschillende kostenposten u rekening dient te houden.

1. Kosten advocaat
U dient rekening te houden met de kosten van uw advocaat. Hoeveel dit is, hangt af van wat u met de advocaat heeft afgesproken. Een advocaat moet hier vooraf duidelijk over zijn.

2. Griffierecht rechtbank
Start u een procedure? Dan dient u rekening te houden met het griffierecht van de rechtbank. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van uw vordering en kunt u terugvinden op https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kosten-rechtszaak/Griffierecht.

3. Kosten deurwaarder
Om bijvoorbeeld de dagvaarding te laten betekenen, beslag te leggen of een vonnis ten uitvoer te leggen, hebt u de hulp van een deurwaarder nodig. Ook met deze kosten dient u rekening te houden.

4. Risico van een proceskostenveroordeling
Daarnaast wordt de (meest) in het ongelijk gestelde partij vaak veroordeeld tot betaling van de proceskosten van zijn wederpartij: de proceskostenveroordeling. Deze proceskostenveroordeling wordt (in de meeste gevallen) vastgesteld aan de hand van een puntensysteem. De hoogte van de proceskostenveroordeling is dus afhankelijk van de hoogte van de vordering en het aantal proceshandelingen. Dit wordt het “liquidatietarief” genoemd. Op de website van de rechtspraak kunt u hier meer over vinden.

Het is nooit leuk om aansprakelijk te worden gesteld. Al helemaal niet wanneer u vindt dat u ten onrechte aansprakelijk bent gesteld. In dat geval is het van belang dat u zich zo snel mogelijk laat adviseren over uw juridische positie. U wilt immers voorkomen dat u zaken per ongeluk verkeerd zegt of op papier zet.

Het is namelijk in de meeste gevallen wel verstandig om tijdig op de ingebrekestelling of aansprakelijkstelling te reageren. Op die manier voorkomt u dat uw stilzwijgen in uw nadeel wordt uitgelegd in een later stadium.

Het is natuurlijk erg vervelend: je bent blij met je nieuwe woning, maar wordt ineens geconfronteerd met een (verborgen) gebrek. Vaak brengt dit een onvoorziene vervelende kostenpost met zich mee. Kunt u dit op de verkoper verhalen? In sommige gevallen wel. Of dit in uw specifieke geval kan, is afhankelijk van verschillende omstandigheden.

In ieder geval is het van belang dat op u als koper een klachtplicht rust. Dit betekent dat u aan de verkoper kenbaar moet maken dat u een klacht hebt over het huis. Wacht hier niet te lang mee!

Daarna is het van belang dat u in de meeste gevallen de verkoper eerst zelf in de gelegenheid moet stellen om het gebrek aan de woning te verhelpen voordat u recht hebt op schadevergoeding. Het is daarom van belang om niet direct herstel te laten uitvoeren, maar eerst juridisch advies in te winnen!

Daarnaast leidt niet ieder verborgen gebrek in een woning tot een vordering op de verkopende partij. Meestal staat namelijk in het contract dat enkel verborgen gebreken die aan het “normale gebruik van de woning” in de weg staan tot een schadevordering kunnen leiden. Daarbij moet wel ook rekening worden gehouden met de onderzoeksplicht van de koper en de mededelingsplicht van de verkoper. 

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u een bouwkundig expert inschakelt om het gebrek te beoordelen.

Twijfelt u of in uw geval sprake is van een gebrek waarvoor u de verkoper kunt aanspreken? Wint u dan vrijblijvend juridisch advies in.

Uw antwoord niet gevonden?