Algemene voorwaarden

Excepteur sint occaecat cupidat non sunt in culpa qui officia desrunt molli test laborum.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Veldhof Advocatuur B.V.
Januari 2023

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Veldhof Advocatuur: de besloten vennootschap Veldhof Advocatuur B.V. die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 87974452 waarvoor mr. S.E.C. Veldhof als advocaat werkzaam is.
b. Opdrachtgever: de contractspartij (cliënt) van Veldhof Advocatuur.
c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Veldhof Advocatuur B.V.
d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die Veldhof Advocatuur voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever is overeengekomen, een en ander exclusief verschotten en BTW.
e. Verschotten: de kosten die door Veldhof Advocatuur worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en leges.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Veldhof Advocatuur en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

b. Veldhof Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten.

3. Overeenkomst

a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door Veldhof Advocatuur is aanvaard. Veldhof Advocatuur kan enkel worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat. Met de werkzaamheden zal pas een aanvang worden genomen nadat de opdracht door Veldhof Advocatuur schriftelijk is bevestigd en de eventuele voorschotnota is betaald.

b. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Veldhof Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

c. De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van haar/hem mag worden verwacht. De opdracht houdt echter geen resultaatsverbintenis in maar een inspanningsverbintenis. Veldhof Advocatuur kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.

d. Veldhof Advocatuur is verder gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander voor rekening en risico van cliënt. Veldhof Advocatuur stemt dit voorafgaand aan de inschakeling van die derde af met de opdrachtgever. 

e. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

f. Veldhof Advocatuur beschikt niet over een Stichting Derdengelden. Veldhof Advocatuur zal om die reden geen gelden namens cliënten ontvangen. 

4. Honorarium

a. Veldhof Advocatuur brengt aan cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten en verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

b. Als honorarium hanteert Veldhof Advocatuur een uurtarief (exclusief BTW), welk tarief jaarlijks kan worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit na aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht.

c. Veldhof Advocatuur biedt tevens de mogelijkheid overeenkomsten van opdracht te verrichten op basis van een vaste prijsafspraak dan wel het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Indien cliënt hiervoor in aanmerking wenst te komen dient cliënt dit met Veldhof Advocatuur overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

d. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal door Veldhof Advocatuur maandelijks worden gedeclareerd. Veldhof Advocatuur is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, zonder dat cliënt gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Dit betreft een fatale termijn.

e. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Veldhof Advocatuur het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van cliënt tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Voor eventuele schade van cliënt en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden kan Veldhof Advocatuur niet aansprakelijk worden gesteld, althans wordt deze aansprakelijkheid voor zover van toepassing uitgesloten.

f. Indien Veldhof Advocatuur genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering voor rekening van opdrachtgever.

5. Gefinancierde rechtsbijstand

a. Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Veldhof Advocatuur namens opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.

b. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Veldhof Advocatuur aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Veldhof Advocatuur is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten.

c. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

6. Bewaartermijn

a. Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Veldhof Advocatuur voor het laatst inhoudelijke werkzaamheden in de zaak zijn verricht.

b. Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. Veldhof Advocatuur zal de kosten van toezending van het dossier in rekening brengen bij opdrachtgever.

c. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Veldhof Advocatuur zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies. 

7.  Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Veldhof Advocatuur voor schade jegens opdrachtgevers en derden is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Veldhof Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking bestaat. De afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft maximaal € 1.000.000,- per aanspraak per jaar dekking, met een maximum van € 2.000.000,- voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar. In de overeenkomst kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de aansprakelijkheid van Veldhof Advocatuur in het kader van de opdracht.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de rechtsverhouding tussen Veldhof Advocatuur en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b, De rechtbank te Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Veldhof Advocatuur verrichte werkzaamheden kennis te nemen.

9. Privacy

Veldhof Advocatuur verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. De privacyverklaring van Veldhof Advocatuur is raadpleegbaar op de website www.veldhofadvocatuur.nl of zal separaat worden verstrekt